Score op Catawiki (9,9 / 10)
Inloggen
Winkelmandje
-
Snelle Verzending!
14 dagen bedenktijd
Eigen voorraad 5000+ stuks
Snelle Verzending
Goede Service

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Internetverkoop.


1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ETS modelspoor BV zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ETS Modelspoor BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ETS Modelspoor BV ingeschakelde tussenpersonen en/of derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ETS Modelspoor BV. ETS Modelspoor BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ETS Modelspoor BV dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van ETS Modelspoor BV zijn vrijblijvend en ETS Modelspoor BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten
3.3 De aangekochte goederen in de categorie occasions vallen onder de margeregeling en BTW berekening is hier niet van op toepassing ( tenzij anders vermeld)

4. Retourzendingen
4.1 Alle artikelen kunt u binnen 14 dagen na ontvangst, zonder meer retourneren waarna u het geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen niet gebruikt en in ongeschonden staat bij ETS Modelspoor BV worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan ETS Modelspoor BV onder vermelding van het factuurnummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. ETS Modelspoor BV zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt ETS Modelspoor BV zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. ETS Modelspoor BV neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
4.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
Stuur een e-mail naar info@etsmodelspoor.nl met vermelding van reden waarom u het aangekochte artikel terug wilt zenden. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het factuurnummer.

5.Betalingen
5.1 Betalingen dienen vooraf te hebben plaatsgevonden voordat de/het aangekochte artikel(en) wordt verzonden. Betalen kan van door middel van door de Nederlandsche banken aangedragen betaalmogelijkheden, zoals b.v. Ideal, of door overmaking op een door ETS Modelspoor BV aangegeven bankrekeningnummer.

6. Levering
6.1 De door ETS Modelspoor BV opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ETS Modelspoor BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over

8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u ETS Modelspoor BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ETS Modelspoor BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
8.3 Geleverde onderdelen en op verzoek bestelde onderdelen, worden niet terug genomen.

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en ETS Modelspoor BV (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is ETS Modelspoor BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van ETS Modelspoor BV .
9.2 De administratie van ETS Modelspoor BV geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ETS Modelspoor BV in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ETS Modelspoor BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ETS Modelspoor BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ETS Modelspoor BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ETS Modelspoor BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 ETS Modelspoor BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen